Isikuandmete töötlemise tingimused

Reva Print AS-i füüsilistest isikutest klientide isikuandmete töötlemise tingimused

Viimati uuendatud: 01.07.2018

Teie andmete vastutavaks töötlejaks on Reva Print AS (registrikoodiga 10381629; asukohaga Tähetorni 21c, 11625 Tallinn).

Käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi Andmekaitsetingimused) reguleerivad Reva Print AS-i (edaspidi Reva Print) füüsilistest isikutest klientide isikuandmete töötlemise põhilisi reegleid. Andmekaitsetingimustes defineeritakse Klienti/Teid kui olemasolevat klienti või isikut, kes pöördub Reva Print’i poole seoses hinnapakkumise küsimise või seoses muu Reva Print’i majandus- ja kutsetegevuses osutatava teenusega. Kui Teil on tekkinud Andmekaitsetingimustega seoses küsimusi või ettepanekuid, palume need edastada e-posti aadressil revaprint@revaprint.ee.

Reva Print kinnitab, et töötleb Teie andmeid üksnes seaduslikul, õiglasel ning eesmärgipärasel viisil Andmekaitsetingimustes nimetatud olukordades.

 1. Isikuandmed ja nende töötlemise eesmärk

Reva Print kogub ja kasutab ainult selliseid Kliendi isikuandmeid, mida Reva Print vajab oma igapäevases majandus- ja kutsetegevuses, eelkõige eesmärgiga võtta vastu, vormistada ja täita pakkumisi ja tellimusi, mida Reva Print’i Kliendid on edastanud.

Reva Print kogub ainult selliseid Kliendi isikuandmeid, mis on Reva Print’i teenuste osutamiseks ja kvaliteedi tagamiseks hädavajalikud. Nendeks on:

 • Isiku nimi;

 • Isiku telefoninumber;

 • E-posti aadress;

 • Füüsiline aadress (elu- või töökoht).

Andmete esitamisel on Kliendil kohustus esitada tõeseid isikuandmed. Teil on võimalik uuendada enda isikuandmeid võttes meiega ühendust e-posti aadressil revaprint@revaprint.ee või telefoninumbril +372 6256990 .

Reva Print ei saa ilma eelnevalt nimetatud andmeteta Kliendile tellitud teenust osutada. Samuti võib Reva Print töödelda Kliendi isikuandmeid eesmärgiga teostada kliendi- ja turundusanalüüsi, mille raames selgitatakse välja Reva Print’i klientide huvid, eelistused ja turu hetkeseis. Reva Print võib kasutada Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks ning turundusliku kommunikatsiooni edastamiseks kas e-posti või telefoni teel. Sellisel moel isikuandmeid töödeldes kasutatakse Kliendi isikuandmeid eelkõige Kliendi rahulolu tagamiseks ning Reva Print’i teenuste kvaliteedi tõstmiseks.

Kui Reva Print kasutab Kliendi isikuandmeid Kliendi poolt Reva Print’ile esitatud tellimuse täitmiseks, töötleb Reva Print Kliendi isikuandmeid seetõttu, et Kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele. Kui Reva Print töötleb Kliendi isikuandmeid turundus- ning kliendianalüüsi teostamiseks, samuti turundusliku informatsiooni edastamiseks, on Kliendi isikuandmete töötlemise aluseks Reva Print’i õigustatud huvi pakkuda oma Klientidele kvaliteetset ja kaasaegset teenust. Kliendi isikuandmeid tellimuse vastu võtmise ja haldamise eesmärgil töötlevad Reva Prindi töötajad, kelle kasutamisel Reva Print tagab Teie isikuandmete võimalikult tugeva kaitse.

 1. Isikuandmete kogumise ja töötlemise viis ning avaldamine kolmandatele isikutele

Kliendi isikuandmeid võidakse koguda Reva Print’i teenuste tellimusvormidest, Reva Print’i majandus- või kutsetegevuses osutatavate teenuste kasutamisel, arveldamisel, telefonitsi, e-posti teel või füüsilise asukoha külastamisel.

Kliendi isikuandmeid avaldatakse ettevõttesiseselt juhtimise- ja turunduse ning tellimuste vormistamisega tegelevatele volitatud isikutele tellimuse teostamise, arveldamise ja turundus- ning kliendianalüüsi tegemise eesmärgil. Reva Print teeb koostööd isikutega, kellele Reva Print võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Kliendiga seotud andmeid, sh isikuandmeid. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla advokaadibürood, ametiasutused, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, raamatupidamisteenuse osutajad, IT-partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid. Teie andmete avaldamine sellistele isikutele toimub üksnes juhul, kui vastav eesmärk ja isikuandmete töötlemine on seaduslik ning isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Reva Print’i juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

 1. Isikuandmete säilitamine

Ainult selleks õigust omavatel isikutel on ligipääs Reva Print’i poolt kogutud isikuandmetele. Kliendi isikuandmeid säilitatakse ning ei kustutata seni, kuni neid kasutatakse eesmärgipäraselt, s.h tellimuste, kliendi- ja/või turundusanalüüsi teostamiseks ning turunduslikel eesmärkidel. Isikuandmete säilitamise periood võib põhineda lepingutel Kliendiga, Reva Print’i õigustatud huvil või kohaldataval õigusel. Reva Print kustutab Kliendi isikuandmed juhul, kui Kliendi isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses neid on kogutud või muul viisil töödeldud.

 1. Õigus andmetega tutvumiseks, andmete parandamiseks või andmete kustutamiseks.

Kliendil on seoses tema isikuandmetega tehtavate toimingutega alljärgnevad õigused:

 1. taotleda isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

 2. esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil, sh kui töödeldakse andmeid otseturunduse eesmärgil. Selline õigus ei kohaldu kui isikuandmete, mida palutakse kustutada, töötlemine toimub lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu alusel või juriidilise kohustuse täitmiseks;

 3. piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Reva Print hindab, kas kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;

 4. saada teavet isikuandmete töötlemise kohta ning juurdepääsu töödeldavatele isikuandmetele.

 5. saada oma isikuandmed, mille Klient on esitanud ning mille töötlemine toimub nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt on võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekandmise õigus).

Kliendil on õigus nõuda Reva Print’ilt isikuandmete töötlemise lõpetamist otseturunduse eesmärgil ja selle tulemusel Reva Print kustutab Teie isikuandmed oma andmebaasidest ning ei tohi isikuandmeid sellisel eesmärgil enam töödelda.

Kui Te avastate, et Teie kohta töödeldud ja kogutud isikuandmed on ebakorrektsed, palume Teil koheselt teavitada sellest Reva Print’i e-posti aadressil revaprint@revaprint.ee. Reva Print võtab kasutusele kõik jõukohased ja proportsionaalsed meetmed, et tagada aegunud isikuandmete uuendamine. Kui soovite esitada pretensiooni Teie isikuandmete kogumise ja/või töötlemise kohta või mõnel muul põhjusel saada infot Teie isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta, siis saate kontakteeruda meiega meiliaadressil revaprint@revaprint.ee. Meiega kontakteerudes saate paluda juurdepääsu oma isikuandmetele, paluda oma isikuandmete parandamist ja paluda oma isikuandmete kustutamist, kui selleks on õiguslik alus. Reva Print lahendab Teie taotluse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kolmkümmend (30) päeva pärast Teie taotluse kättesaamist.

 1. Õigus esitada kaebus

Teil on õigus teostada oma õigusi kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest. Kui Te jääte seisukohale, et Teie privaatsusõiguste rikkumine jätkub ka pärast Reva Print’i poole pöördumist ja meilt asjakohase vastuse saamist, on Teil õigus esitada kaebus eelkõige selle liikmesriigi järelevalveasutusele, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht. Eesti Vabariigis on selliseks asutuseks Andmekaitse Inspektsioon (http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon). Kui Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise asukoht asub mõnes muus riigis kui Eesti Vabariigis, siis selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.